Polsko-Amerykański Klub Fotografika

Statut

§ 1
Polsko-Amerykanski Klub Fotografika w Nowym Jorku (Ang Polish-American Photographic Club of New York), w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem lub Klubem Fotografika jest Stowarzyszeniem miłośników fotografii.
§ 2
Klub posiada osobowość prawną. Jest organizacja niedochodową. Działa na podstawie regulacji prawa amerykanskiego i  niniejszego Statutu.
§ 3
Siedzibą Klubu jest miasto Nowy Jork. Terenem działania Klubu jest Metropolia Nowojorska. Dla realizacji celów statutowych Klub działać może na terenie całych Stanów Zjednoczonych, Polski lub innych państw.
§ 4
Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze.
§ 5
.Klub został utworzony w 1998 roku na czas nieo
kreslony.

§ 1
Celem Klubu jest:

 1. upowszechnianie zainteresowań fotograficznych wsród Polonii,
 2. promowanie polskiej/polonijnej fotografii w USA lub innych krajach zamieszkania członków klubu,
 3. popularyzowanie wiedzy na temat fotografii i jej historii,
 4. popularyzowanie fotografii wród młodzieży jako praktycznego i pożytecznego hobby
 5. organizowanie czynnego i kulturalnego wypoczynku dla członków Polonii.
 6. integracja srodowiska polonijnego

§ 2
Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie otwartych spotkań ze znanymi fotografami i prezentacji fotograficznych,
 2. organizowanie otwartych wystaw fotograficznych,
 3. współudział w imprezach artystyczno-kulturalnych Polonii,
 4. współpracę z innymi organizacjami Polonijnymi i organizacjami amerykańskimi lub krajów zamieszkania członków o podobnym charakterze zainteresowań,
 5. prowadzenie szkoleń z zakresu fotografii, plenerów i warsztatów fotograficznych.
 6. organizowanie konkursów fotograficznych,
 7. prowadzenie własnej strony internetowej
 8. organizowanie imprez wypoczynkowo-rozrywkowych mających charakter integracyjny pod kątem udziału członków rodzin

§ 3
Do bieżącej realizacji zadań organizacyjnych mogą być powoływane sekcje zadaniowe. Skład sekcji będzie wynikał z indywidualnych preferencji ochotników na działalnosci których bedą one oparte.

§ 1
Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 2
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:

 1. uważa, że fotografia jest lub może być jej pasją, hobby czy profesją,
 2. Pozna i zakceptuje Statut oraz złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu
 3. zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.
 4. opłaci wpisowe i roczną składkę członkowską
 5. członkiem klubu może zostać małoletni pod warunkiem pełnej zgody i opieki rodziców lub opiekunów. Nie mają oni jednak uprawnień do czynności prawnych, nie moją czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie ma statutowego ograniczenia wiekowego, a o wstąpieniu do klubu decyduje rodzic/opiekun.
 6. szczegółowe regulacje dotyczące czlonkostwa są zawarte w oddzielnym dokumencie „Zasady członkostwa”

§ 3
Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:

 1. deklaruje pomoc finansową i rzeczową dla Klubu bądź realizacji konkretnych celów Klubu, i ją realizuje po uzyskaniu statusu czlonka wspierającego,
 2. złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
 3. otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

§ 4
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu lub jego promoję. Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu zwykłą większoscią głosów.
§ 5
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

 1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
 3. udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub,
 4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

§ 6
Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Klubu,
 4. dbania o dobre imię Klubu.

§ 7
Członkowie wspierający posiadają prawa określone w § 6 tego rozdziału z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.
§ 8
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz dbania o dobre imię Klubu.
§ 9
Członkowie honorowi Klubu maja takie same prawa i obowiązki jak czlonkowi zwyczajni
§ 10
Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego,
 2. utraty praw publicznych,
  c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu ze względu na zaistiałe powody jak
  – nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku,
  – nieuczestniczenia w pracach Klubu,
  – nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.

§ 11
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

§ 1
Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu,
 2. Zebranie Członków Klubu
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Sąd Koleżeński

§ 2
Kadencja Zarządu trwa 2 lata, Komisji Rewizyjnej trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§ 3
Uchwały wszystkich władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Członkowie mogą podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.
§ 4
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone miejsce.
§ 5
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
§ 6
W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział oprócz członków zwyczajnych i honorowych:
– członkowie wspierający i reprezentanci osób prawnych bedących członkami wspierającymi,
– kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu,
– zaproszeni goście.
§ 7
Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 8
 Walne Zebranie Członków jest zwoływane w latach kiedy upływa kadencja   Zarządu Klubu lub Komisji rewizyjnej
§ 9
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
§ 10
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.
§ 11
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.

§ 12
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.
§ 13
Zarząd składa sięz Prezesa, Wiceprezesa d/s Organizacyjnych, Wiceprezesa d?s Artystycznych, Sekretarza, Skarbika i 3 członków Zarządu. Funkcje w Zarządzie  są rozdzielane wewnątrznie w sposób jawny W razie koniecznosci nowo wybrany Zarząd może zdecydować o rozdiale funkcji w sposób tajny. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub 2 Wiceprezesów łącznie.
§ 14
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
§ 15
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Klubu,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.

§ 16
Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
§ 17
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
§ 18
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
 3. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu.

§ 19
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach wykonawczych Klubu.
§ 20
Sąd Koleżeński ma za zadanie rozstrzygiwanie ewntualnych sporów wewnątrz Klubu, lub nieodpowiedniego postępowania członków Klubu.
§ 21
Sąd Koleżenski składa się z 4 osób w tym Przewodniczącego i Sekretarza. W podejmowaniu decyzji przy jednogłosnym werdykcie głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.
§ 22
Członkowie Rady są nominowani przez Zarząd Klubu lub jego Prezesa oraz Wiceprezesa d/s Artystycznych.

§ 1
Majątek Klubu powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. wpływów z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności),
 3. dochodów z majątku Klubu,
 4. darowizn, spadków, zapisów,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 2
Roczne składki członkowskie powinny być wpłacane najpożniej do końca Marca danego roku,
§ 3
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 1
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§
2
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
§
3
W bieżących sprawach organizacyjnych nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyzje podejmyje Prezes Klubu po uprzedniej konsultacji z czlonkami Zarządu lub członkami Klubu.

Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 31 maja 1995 roku

Subskrybuj newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje związane z działalnością klubu

Contact Information

© 2023 Polish-American Photographic Club